Werkwijze

Via het inschrijfformulier maakt u uw wensen kenbaar. Wij nodigen u dan eerst uit voor een gesprek bij ons op kantoor. Als alles goed voelt, komen we graag bij u thuis voor een intakegesprek. Zo zien we de thuissituatie en kunnen we rekening houden met uw wensen en ideeën.

Wederzijds vertrouwen
Wanneer u ingeschreven staat kunnen wij u benaderen met een voorstel voor een opvangvraag. Allereerst wordt een kennismaking geregeld tussen de vraagouder en gastouder. Het is belangrijk dat het klikt met kind en ouders en dat er wederzijds vertrouwen is. Pas dan vindt er een koppelingsgesprek plaats en daarna begint de opvang met een proeftijd van twee maanden. Na zeven weken vindt er een evaluatiegesprek plaats; als alles naar wens verloopt start de opvang definitief. Daarna geldt er een opzegtermijn van een maand.

Afspraken
Afspraken uit het koppelingsgesprek worden vastgelegd in een modelovereenkomst. Voordat er een koppeling plaats vind moet de gastouder een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben voorgelegd aan het gastouderbureau. Dat geldt ook voor de partner en inwonende kinderen vanaf 18 jaar. Wij sluiten voor geregistreerde gastouders een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een ongevallenverzekering af. Ook wordt jaarlijks een risico- en veiligheidsinventarisatie gedaan in de woning waar de kinderen opgevangen worden.

U staat niet alleen
Gastouderbureau ROOS blijft gastouders ondersteunen met een pedagogisch beleidsplan, evaluatiegesprekken, intervisieavonden, informatie- of thema-avonden, bemiddeling en begeleiding bij problemen en indien mogelijk vervangende opvang bij vakantie en ziekte. Na start van de opvang bezoeken wij u minimaal twee keer per jaar. Zo staat u er als gastouder niet alleen voor!

GGD inspectie
Als alle papieren compleet zijn dient Gastouderbureau Roos de papieren in bij de gemeente waar de opvanglocatie gevestigd is. Een aantal gemeentes vragen legeskosten, welke worden verrekent bij de gastouder en/of vraagouder. Als de documenten goedgekeurd zijn door de gemeente voor de aanvraag registratie, dan komt er een medewerker van de GGD (op afspraak) voor inspectie van de opvanglocatie. De GGD medewerker zal ook controleren of u alle originele documenten bezit en of u op de hoogte bent van het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Roos en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als daar een positief verslag op volgt, ontvangt u een LRK nummer. Dit registratienummer hebben uw vraagouders nodig om de kinderopvangtoeslag aan te vragen.